ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
van Zeven-Air bv, gevestigd Hengelder 19 te Zevenaar, geldend vanaf 21 september 2009.


 

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID
1. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze
algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en
de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
2. Alle offertes worden gedurende een maand stand gedaan, tenzij de
offerte anders vermeldt.
3. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het
aanbod ons heeft bereikt.
4. Indien in die acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de
offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige
lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien wij aan de
opdrachtgever bericht hebben gegeven met deze afwijkingen van
de offerte in te stemmen.
5. De bij de offerte behorende tekeningen, ontwerpen en berekeningen
blijven ons eigendom en mogen zonder onze toestemming niet aan
derden ter inzage worden verstrekt of doorgegeven.
6. Alle bij de aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens, zoals
maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden zijn zo nauwkeurig
mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks
uitdrukkelijk wordt bevestigd. Details behoeven niet te worden
verstrekt.

Artikel 2 WIJZIGINGEN
1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene
voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk
tussen ons en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging van kosten, dient een daaruit
voortvloeiende wijziging in de prijs schriftelijk tussen partijen te
worden overeengekomen.
3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten
van onze directie, binden ons niet dan nadat en voorzover zij door
ons schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 KREDIETWAARDIGHEID
Overeenkomsten worden slechts aangegeven onder de uitdrukkelijke
ontbindende voorwaarde dat te onzer beoordeling van voldoende
liquiditeit en kredietwaardigheid van de opdrachtgever blijkt.
Wij hebben het recht te onzer keuze zekerheid van betaling of
vooruitbetaling te bedingen.

Artikel 4 PRIJS
1. De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van
de offerte geldende prijsbepalende factoren (incl. loonkosten),
waarbij van de normale arbeidstijd wordt uitgegaan.
2. Indien na de datum van de offerte een of meer der prijsbepalende
factoren een verhoging ondergaat -ook al is die verhoging
voorzienbaar-, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs
dienovereenkomstig te verhogen.
3. Indien de overeenkomst wordt aangegaan met een particulier die
niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, kan de
opdrachtgever binnen een week na de prijswijziging de overeenkomst
schriftelijk ontbinden.

Artikel 5 OMVANG VAN HET WERK
1. De opdracht omvat het komplete werk, zoals dit in onze aanbieding
is omschreven.
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoren
de volgende werkzaamheden, leveringen en voorzieningen niet tot
onze verplichtingen. De opdrachtgever neemt op zich er voor te
zorgen dat deze leveringen, werkzaamheden en voorzieningen
naar de eis van het werk zo tijdig zijn verricht, dat de montage van
het door ons aangenomen werk geen vertraging ondervindt.
a. Grond-, bestratings-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-,
beton-, timmer-, stucadoor-, schilder- en stofferingswerk
of andere bijkomende werken van welke aard ook.
b. Meerdere hulp vóór het verplaatsen van stukken, welke redelijkerwijs
niet door twee mensen te hanteren zijn, alsmede de te bezigen
hijs- en/of hefwerktuigen.
c. Het ter beschikking stellen, opstellen en na gereedkomen van het
werk weer verwijderen van steigers, stellingen en ladders, alsmede
het verzorgen van wettelijk voorgeschreven beveiligingen.
d. De levering van brandstoffen en hulpmaterialen zoals perslucht,
gas, water, elektriciteit, nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden,
alsmede voor eventuele beproeving in bedrijfstelling.
e. Het tijdens de duur van het werk ter beschikking stellen, in de directe
nabijheid van het uit te voeren werk, van een droge, verwarmde,
verlichte en afzonderlijk afsluitbare ruimte, van voldoende omvang,
als onderkomen voor het personeel van de opdrachtnemer en voor
het opslaan van de te verwerken materialen, gereedschappen en
persoonlijke eigendommen van het personeel.
f. Werkzaamheden nodig om onderdelen van de installatie(s) welke
op het werk vuil zijn geworden of beschadigd, weer in goede staat
te brengen, tenzij de verontreiniging of de beschadiging door het
personeel van de opdrachtnemer is geschied.
g. Het voor de oplevering van de installatie(s) in gebruik stellen en/of
houden daarvan ten gerieve van de opdrachtgever.
h. Verlichting van de bouwplaats zodanig dat het montagewerk
doorgang kan vinden.
i. De kosten verbonden aan de aansluiting op een distributienet.
3. Eveneens zal de opdrachtgever zorgen dat tijdig aanvragen worden
gedaan en/of het verschuldigde wordt voldaan ter zake van
voedingsleidingen, aansluitingen, precariorechten, hinderwet e.d.
4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen
eventueel afkomende materialen ons eigendom worden.
5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoort
het leveren van revisietekeningen niet tot onze verplichting.

Artikel 6 MEER- EN MINDERWERK
Wij zijn gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en gehouden
minderwerk in mindering op de aanneemsom te brengen.
Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door ons hetzij op verzoek
van de opdrachtgever hetzij op last van daartoe bevoegde derden in
ingevolge nieuwe dan wel gewijzigde voorschriften, boven de in de
overeenkomst uitdrukkelijk vastgestelde hoeveelheden- en/of soorten te
verwerken materialen wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel
boven de in die omschreven werkzaamheden wordt gepresteerd, terwijl
minderwerk omgekeerd evenzo wordt vastgesteld.
Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaal van de in
dit artikel bedoelde posten een vermindering van de aanneemsom ten
gevolge heeft, hebben wij, behoudens een eventuele verrekening van

omzetbelasting, recht op een bedrag gelijk aan 15% van deze
vermindering.

Artikel 7 LEVERTIJD
1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde
termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd.
2. De levertijd gaat in nadat de overeenkomst tot stand is gekomen
en alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in
het bezit zijn van de opdrachtnemer en de betaling, voor zover
deze bij de opdracht dient te geschieden, is verricht.
3. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijzigingen van de
werkomstandigheden, zoals die ten tijde van het sluiten der
overeenkomst gelden, of doordat de voor uitvoering van het werk
tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd wordt de
levering zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking
genomen, redelijk is.
4. Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak ook -geeft de
opdrachtgever geen recht op niet-nakoming van enige jegens ons
aangegane verplichting noch op het al dan niet met rechterlijke
machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter
uitvoering van de overeenkomst. Behoudens het gestelde op niet
nakomen van enige jegens ons aangegane verplichting geldt het
voorgaande ook voor de particuliere opdrachtgever die niet
handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
5. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete
is niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het
gevolg is van overmacht.

Artikel 8 OPLEVERING
1. De installatie wordt geacht te zijn opgeleverd indien zij, voor
zover zij door ons moet worden geleverd, geheel bedrijfsklaar ter
beschikking van de opdrachtgever is gesteld.
2. Niet van invloed op het bedrijfsklaar zijn van de installatie zijn de
volgende omstandigheden:
a. Indien buiten onze schuld enig onderdeel, zonder hetwelk de
installatie toch behoorlijk kan functioneren, niet tegelijk met de
overige gereedgekomen installaties geleverd is.
b. Indien werkzaamheden van derden, welke niet van invloed zijn op
het behoorlijk functioneren der installatie, doch mogelijk wel
noodzakelijk om een door de overheid vereiste goedkeuring te
verkrijgen, nog niet zijn verricht of nog niet zijn beëindigd.
3. Mits hij het voornemen daartoe tijdig aan ons kenbaar maakt,
heeft de opdrachtgever het recht voor of op de dag van oplevering
de installatie te beproeven en na te gaan of deze voldoet aan de
krachtens de opdracht daaraan te stellen eisen.Wij zullen voor
deze beproeving ons personeel en meetapparatuur ter beschikking
stellen, zonder hiervoor kosten in rekening te brengen.Alle overige
voor deze beproeving noodzakelijke kosten, zoals brandstof,
elektrische energie, ballast, water enz. zijn voor rekening van de
opdrachtgever.

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID
1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of kosten welke mochten
ontstaan aan de eigendommen van de opdrachtgever of van
derden indien deze schade of kosten een gevolg zijn van:
a. Fouten in een door de opdrachtgever voorgeschreven niet van ons
afkomstig ontwerp of in tekeningen, gegevens of orders van de
opdrachtgever afkomstig.
b. Ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die door de
opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
c. Functionele ongeschiktheid van materialen en onderdelen waarvan
de toepassing door de opdrachtgever is voorgeschreven.
d. Ondeugdelijke uitvoering van werkzaamheden door derden die
door de opdrachtgever in het werk zijn gesteld.
e. Weersinvloeden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
2. Wij zullen voor schade, toegebracht aan eigendommen van de
opdrachtgever en derden, door deze nimmer aansprakelijk gesteld
kunnen worden voor een hogere som dan de helft van het aan
hem voor het werk in voltooide staat in totaal verschuldigde bedrag.
Deze beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing ingeval
de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van onszelf.
3. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet goed funktioneren van de
installatie indien dit een gevolg is van fouten in van de opdrachtgever
afkomstige tekeningen, gegevens of orders, indien wij alles
hebben gedaan wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden
om een deugdelijke uitvoering te verkrijgen.
4. De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te
stellen ter zake van aanspraken tot schadevergoeding, welke derden
ten laste van ons mochten maken, indien de schade van derden is
veroorzaakt door schending van oktrooien en/of auteursrechten,
door gebruik van tekeningen, gegevens, materialen of onderdelen,
dan wel door toepassing van werkwijzen, welke aan ons door of
vanwege opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn
verstrekt of voorgeschreven.
5. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor meer dan een bedrag waarvoor
wij ons redelijkerwijs kunnen verzekeren, ongeacht of een van de
voorgaande leden van dit artikel nietig of vernietigbaar mocht zijn.

Artikel 10 GARANTIE
1. Na de oplevering garandeert de opdrachtnemer de goede werking,
alsmede de deugdelijkheid van materialen en konstruktie tot zes
maanden na de oplevering.
2. De opdrachtnemer zal niet gehouden zijn deze garantie gestand te
doen in de volgende omstandigheden:
a. Indien hij tijdig te kennen gegeven heeft zich niet te kunnen
verenigen met een hem door de opdrachtgever voorgeschreven
keuze van materialen en/of werkwijze.
b. Indien door anderen dan de opdrachtnemer of diens personeel
werkzaamheden aan de installatie zijn of worden verricht.
c. Indien gebreken van de installatie het gevolg zijn van onoordeelkundig
gebruik of verzuim van de zijde van de opdrachtgever of
diens personeel.
d. Indien de installatie niet wordt gebruikt in overeenstemming met
de overeengekomen bestemming.
e. Indien de opdrachtgever niet of niet geheel voldoet aan enige
verplichting, voortvloeiende uit deze, of een daarmee samenhangende
overeenkomst.
f. Indien de gebreken van de installatie het gevolg zijn van materialen
of onderdelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn
gesteld.

 
3. Het voldoen aan de garantieverplichting en het verlopen van de
garantietermijn sluiten elke vordering tot herstel of tot vergoeding
van kosten en schade, mede uit hoofde van later aan de dag
getreden gebreken, uit.
4. Indien wij ter voldoening aan onze garantieverplichting onderdelen
vervangen, worden de vervangen onderdelen ons eigendom.
5. Indien door de opdrachtgever is bedongen dat bepaalde materialen
of onderdelen geleverd worden door met name genoemde
fabrikanten of leveranciers zullen wij niet gehouden zijn tot een
verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan
de fabrikant leverancier dezer onderdelen of materialen bereid is
jegens ons, te aanvaarden.
6. Reklames ter zake van gebreken van de geleverde installaties moeten
schriftelijk bij ons worden ingediend en wel onmiddellijk nadat
deze gebreken aan het licht zijn getreden. Het in het eerste lid van
dit artikel bepaalde blijft daarbij van toepassing.

Artikel 11 EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO
1. Dadelijk nadat de materialen, onderdelen en gereedschappen die
wij nodig achten voor het uitvoeren van onze opdracht, op of bij
het werk zijn aangevoerd, draagt de opdrachtgever het risico van
alle directe en indirecte schaden, die aan of door deze goederen
mochten ontstaan, tenzij de opdrachtgever aantoont dat een en
ander het gevolg is van onze nalatigheid.
2. Desalniettemin gaat de eigendom van de door ons geleverde
installatie, inclusief de aangevoerde materialen en onderdelen,
eerst op de opdrachtgever over, wanneer al het aan ons terzake
van de opdracht verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten,
is voldaan.
3. Wij worden door de opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd om,
indien deze zijn jegens ons aangegane betalings- verplichtingen
niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst de door ons geleverde en aan roerend of
onroerend goed bevestigde goederen op eerste vordering te
demonteren en tot ons te nemen.

Artikel 12 BETALING
1. Betaling dient, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, als
volgt te geschieden:
- 30% bij de opdrachtbevestiging
- 30% onmiddellijk nadat een aanvang is gemaakt met het
uitvoeren van de opdracht
- 30% bij montage klaar
- 10% bij bedrijfsklare oplevering
2. Alle de opdrachtgever in rekening te brengen bedragen zullen worden
verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag van 1% welke toeslag
echter bij betaling binnen een maand na faktuurdatum niet
verschuldigd is en derhalve op het opgevoerde bedrag in mindering
mag worden gebracht.
3. Bij gebreke van tijdige betaling, wordt de opdrachtgever geacht
van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij zonder enige
ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in
rekening te brengen naar een percentage van 1 per maand, een
gedeelte van een maand als een volle gerekend, en tevens alle op
de inning van onze vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten.
4. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet stipt
nakomt, zijn wij tevens bevoegd zonder sommatie of ingebrekestelling
het nog niet uitgevoerde gedeelte der overeenkomst,zonder
rechterlijke tussenkomst, te annuleren, zulks onverminderd
ons recht op schadevergoeding.
5. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te
geschieden op een door ons aan te wijzen bank- of girorekening.

Artikel 13 OVERMACHT
1. Indien door overmacht onzerzijds de uitvoering van de overeenkomst
met meer dan drie maanden vertraagd wordt zijn zowel wij
als de opdrachtgever, bevoegd de overeenkomst als beëindigd te
beschouwen. In dat geval hebben wij slechts recht op vergoeding
van de door ons gemaakte kosten.
2. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten
dele is uitgevoerd, zijn wij gerechtigd betaling te vorderen van het
reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst dan wel -naar onze
keuze- de reeds aangevoerde materialen terug te nemen.
3. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van
onze wil onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde
van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien- die
de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert,
alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting,
transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige
storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers.

Artikel 14 ONTBINDING
1. Onverminderd het bepaalde in art. 10 wordt de overeenkomst
ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige
ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de
opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige
surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging onder
curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn
vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder
de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen
als boedelschuld erkent.
2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen
onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de
door ons geleden schade.

Artikel 15 TOEPASSELIJK RECHT
Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van
toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.

Artikel 16 GESCHILLEN
Alle geschillen, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door
een der partijen als zodanig worden beschouwd, welke mochten
ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst. waarop de onderhavige
voorwaarden geheel of ten dele toepasselijk zijn of naar aanleiding van
nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanig overeenkomst
zullen behouden de bevoegdheid van partijen om een
voorziening in kort geding te vragen, worden berecht door de bevoegde
rechter te Arnhem.

 

 

 

Copyright © Zeven-Air 2024 | Webdesign & CMS : BIG FAT Internet